Report a Gas Leak   En Español   Contact Us   Help Center   Log In/Register
 

Đơn xin CARE và Gia hạn cho Người thuê nhà có Đồng hồ đo của
Khu dân cư và Khu chung cư Di động

Thông tin về Người Nộp Đơn   ?

* Dấu chỉ những nơi bắt buộc phải điền                                                                                    Vui lòng nhập 10 chữ số ID cơ sở của quý vị * Nếu quý vị không biết ID cơ sở của mình,
hãy gọi số 1-800-427-0478.
Tổng số Người trong Gia Đình * Bao gồm quý vị, những người lớn khác và trẻ em trong nhà
Họ *
Đúng như trên hoá đơn của quý vị.
Tên *
Đúng như trên hoá đơn của quý vị.
Tên Đường * Số Lô Đất/Số Căn Hộ *
Địa chỉ Email:   Điện Thoại Nhà           
Đánh máy lại địa chỉ email   Điện Thoại di Động           

Tham gia CARE   ?

 

 


Xin chọn một trong các ô thích hợp sau đây
 
 
-Quý vị có yêu cầu rút khỏi chương trình. Trương mục của quý vị sẽ được tách khỏi chương trình CARE và quý vị sẽ không còn hưởng sự giảm giá 20% của giá biểu CARE.
 
Nếu quý vị hoặc người trong gia đình của quý vị nhận trợ cấp từ bất cứ chương trình nào dưới đây, xin đánh dấu vào (các) ô áp dụng.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Nếu quý vị không tham gia vào bất cứ chương trình nào liệt kê trong Phần 2, xin đánh dấu vào tất cả (các) ô cho mọi nguồn lợi tức trong gia đình quý vị và cung cấp tổng lợi tức vào ô riêng ở bên dưới:
          Các Nguồn Lợi Tức
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Xin nêu mức lợi tức mỗi năm trước khi khấu trừ của gia đình quý vị.
 
Điều khoản và Điều kiện   ?

 

 


Lời Trình Khai: Tôi xin khai rằng thông tin tôi đã cung cấp trong đơn này là sự thật và chính xác. Tôi đồng ý cung cấp chứng từ về tiêu chuẩn cho chương trình CARE nếu được yêu cầu. Tôi đồng ý thông báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày nếu tôi không còn hội đủ điều kiện để nhận giảm giá nữa. Tôi hiểu rằng nếu tôi nhận được khoản tiền giảm giá trong khi tôi không hội đủ điều kiện được nhận, tôi sẽ phải trả lại khoản giảm giá mà tôi đã nhận. Tôi ủy quyền cho SoCalGas chia sẻ thông tin của tôi với các công ty tiện ích khác, các cơ quan chính phủ và các tổ chức được chỉ định bởi CPUC để tôi tiếp tục đủ tiêu chuẩn cho các chương trình trợ giúp quản lý năng lượng, giảm giá, và biểu giá cho cư dân.